Adeiladu dyfodol iachach drwy ystyried iechyd fel rhan o brosiectau amcan 1
Read Online
Share

Adeiladu dyfodol iachach drwy ystyried iechyd fel rhan o brosiectau amcan 1 Rhaglen Amcan 1 ar gyfer Gorllewin Cymru a"r cymoedd = Building a healthier future by taking health into account as part of Objective 1 projects : the Objective 1 Programme for West Wales and the valleys. by

  • 461 Want to read
  • ·
  • 29 Currently reading

Published by National Assembly for Wales Health Promotion Diivision = Adran Hybu Iechyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru in Cardiff .
Written in English

Subjects:

  • Economic assistance, European -- Wales.,
  • Economic development projects -- Wales.,
  • Health planning -- Wales.,
  • Health promotion -- Wales.

Book details:

Edition Notes

Other titlesBuilding a healthier future by taking health into account as part of Objective 1 projects : the Objective 1 Programme for West Wales and the valleys.
ContributionsGreat Britain. National Assembly for Wales. Health Promotion Division., Welsh European Funding Office.
The Physical Object
Pagination7, 7p. ;
ID Numbers
Open LibraryOL19699489M
ISBN 100750426152

Download Adeiladu dyfodol iachach drwy ystyried iechyd fel rhan o brosiectau amcan 1

PDF EPUB FB2 MOBI RTF

Mae Dyfodol i’r Iaith yn agored i bawb sydd am weld y Gymraeg yn ffynnu.. Ei nod yw sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn rhan ganolog o fywyd Cymru a bod y Gymraeg yn parhau’n fater byw ar yr agenda gwleidyddol. Mae Dyfodol yn gweithredu drwy ddulliau cyfansoddiadol yn unig ac yn dylanwadu ar Lywodraeth Cymru, Cynghorau Sir, y pleidiau gwleidyddol, arweinwyr cyrff cyhoeddus ac eraill i roi’r. Mae gan Raglen Amcan 1 ar gyfer Gorllewin Cymr u a'r Cymoedd botensial sylweddol i gyfrannu i'r nod hwnnw. Cynhyrchwyd y canllaw hwn i gynorthwyo sefydliadau a grwpiau yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i ystyried iechyd wrth ddatblygu a gweithredu prosiectau fel rhan o Raglen Amcan 1. Rhaglen Amcan 1. ADEILADU’R DYFODOL: Adolygiad Sector o Gymwysterau a’r System Gymwysterau ym Maes Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig. Iechyd a Diogelwch mewn cymwysterau 38 Pennod 6: Asesu 39 ac awgrymiadau drwy gydol yr adolygiad – fel rhan o’r cyfarfodydd ac fel arall. Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair: Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant3 Erbyn i blant gyrraedd saith oed rydym eisiau iddynt gael y sylfeini cywir ar gyfer iechyd da, eu bod yn cymryd rhan weithredol mewn dysgu a’u bod yn meddu ar y sgiliau sydd angen arnynt i gyrraedd eu llawn botensial. Mae Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair: Cynllun.

Adroddiad Bwyd ar gyfer y Dyfodol 3 1. Crynodeb Gweithredol Bwyd, Iechyd a Maeth yng Nghymru: Gordewdra yng Nghymru Mae mwy na hanner (58%) o oedolion yng Nghymru dros eu pwysau, a mwy nag un o bob pump yn ordew. Arolwg Iechyd Cymru Mae'r GIG yng Nghymru yn gwario £86 miliwn ar afiechydon sy'n gysylltiedig â bod dros bwysau bob blwyddyn.   Dechreuodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ymchwiliad i iechyd meddwl amenedigol ym mis Mawrth i gydnabod yr effaith y gall iechyd meddwl rhieni ei chael ar iechyd a datblygiad plant. Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad, Iechyd Meddwl Amenedigol yng Nghymru ym mis Hydref Mae'r adroddiad yn gwneud 27 o argymhellion i. Gwasanaethau sy’n addas i’r dyfodol – iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru Ar hyn o bryd, mae Cynghorau Iechyd Cymuned yn dweud wrth Fyrddau Iechyd Lleol beth yw barn pobl leol am wasanaethau iechyd. Mae pobl sy’n gweithio yn y Cynghorau hyn yn mynd i gyfarfodydd ac yn mynd o amgylch lleoedd fel ysbytai a meddygfeydd. Mae nifer o swyddogaethau o dan y Mental Health Act yn cael eu cyflawni gan ymarferwyr iechyd meddwl cymeradwy (“AMHPs”). Mae hyn yn cynnwys cydgysylltu’r broses o asesu cleifion ar gyfer eu cadw o bosibl o dan y Ddeddf, cytuno i wneud gorchmynion triniaeth yn y gymuned a chyflwyno ceisiadau i dderbyn claf i ysbyty neu am orchymyn gwarcheidiaeth.

mewngyhyrol gyda 1 ml o frechlyn BCG Sofia wedi’i ailgyfansoddi. Unwaith yn unig fyddai anifeiliaid yn cael eu brechu yn ystod yr ymyriad, felly ni fyddai anifail a samplwyd yn ddiweddarach yn cael ei frechu eto. Gwnaed hyn drwy dorri darn bach o flew ar hyd cefn y mochyn daear a. Rheoleiddio’r Proffesiwn Iechyd: edrych i’r dyfodol - gydag Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon / Cyflwynwyd i’r Senedd yn unol ag Atodlen 7, Paragraff 16 (2) y Ddeddf Diwygio'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a Phroffesiynau Gofal Iechyd , fel y’i diwygiwyd gan y Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Ddeddf Iechyd a Gofal. Adeiladu Dyfodol Disgleiriach mewn Technoleg yn agored i unrhyw un dros 16 oed sydd â diddordeb mewn dysgu am gyfleoedd gyrfa mewn technoleg gan arbenigwyr yn eu meysydd. Yn ystod y digwyddiadau, bydd y sawl sy'n mynychu yn cael cyfle i gymryd rhan mewn nifer o weithdai a. Arolwg o Wastraff Adeiladu a Dymchwel a Gynhyrchwyd yng Nghymru Roedd y gyfradd paratoi i ailddefnyddio, ailgylchu ac adfer deunyddiau fel arall o ran gwastraff Adeiladu a Dymchwel nad yw’n beryglus a gynhyrchwyd yng Nghymru, heb gynnwys sylweddau sy’n digwydd yn naturiol (EWC 17 05 04), yn 87% yn